Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES EN GELDIGHEID VAN DE VOORWAARDEN
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van het loodgietersbedrijf Artision (KvK 78356237).
1.2. In deze voorwaarden verstaan wij onder de opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1.1 onze offertes ontvangt of een overeenkomst met Artision sluit.

ARTIKEL 2: OFFERTES
2.1. Offertes zijn vrijblijvend. Tenzij anders vermeld, zijn genoemde prijzen exclusief BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.
2.2. Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin vermeld is.
2.3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.4. Offertes en alle daarbij ter beschikking gestelde gegevens die op onze offertes betrekking hebben blijven eigendom van Artision. Deze mogen niet zonder toestemming van Artision aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

ARTIKEL 3: ORDERBEVESTIGING
Een order wordt als bevestigd beschouwd wanneer er een mondelinge of schriftelijke overeenkomst is en/of er minimaal 20% van het orderbedrag is aanbetaald.

ARTIKEL 4: ANNULERING EN TUSSENTIJDSE ONTBINDING
4.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst ten allen tijde schriftelijk opzeggen in de periode voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst.
4.2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst of tijdens de uitvoering is hij verplicht de door Artision reeds aangeschafte materialen tegen de kostprijs te betalen en indien van toepassing de al gewerkte uren.

ARTIKEL 5: LEVERING VAN DIENSTEN
5.1. Artision zal er alles aan doen om zijn diensten naar vermogen en inzicht binnen de afgesproken tijd af te ronden.
5.2. Indien het voor een goede uitvoering van de overeenkomst vereist is, heeft Artision het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

ARTIKEL 6: MEER- EN MINDERWERK
6.1. Aan Artision opgedragen werkzaamheden en door haar uit te voeren leveranties zijn strikt beperkt tot datgene dat schriftelijk tussen haar en een opdrachtgever is overeengekomen.
6.2. In afwijking van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde kunnen Artision en een opdrachtgever nadien overeenkomen dat er meer, dan wel minder, zal worden uitgevoerd en/of geleverd dan oorspronkelijk was overeengekomen. Het meerdere zal dan door Artision aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Het mindere zal niet worden berekend, dan wel in een voorkomend geval worden verrekend.
6.3. Indien Artison tijdens het uitvoeren van een opdracht geconfronteerd zal worden met voor haar onvoorziene kostenverhogende factoren, zal zij gerechtigd zijn om dit aan een opdrachtgever door te berekenen.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID
7.1. Alle werkzaamheden worden door Artision zullen naar beste vermogen verricht. Uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst komt voor Artision een inspanningsverplichting, geen resultaat verplichting.
7.2. Artision is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Artision van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie is uitgegaan.
7.3. Artision verplicht zich zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door een verzekering overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken.
7.4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van loodgietersbedrijf Artision tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.5. Artision is nimmer aansprakelijk voor de gevolgschade.
7.6. Indien door omstandigheden, te wijten aan de opdrachtgever, de overeenkomst niet (tijdig) kan worden uitgevoerd dient de hieruit voor Artision voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.

ARTIKEL 8: PRIJZEN
8.1. De prijs staat vermeld in de offerte en is gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren, zoals materialen en uren. Deze prijs is exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
8.2. Indien geen vaste prijs wordt afgesproken zal de prijs worden vastgesteld op basis van de werkelijk gemaakte uren en gebruikte materialen, volgens het gebruikelijke uurtarief, tenzij anders is overeengekomen.
8.3. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door Artision worden doorberekend aan de opdrachtgever.
8.4. De kosten van meerwerk (artikel 6.2) en onvoorziene kostenverhoogde factoren (artikel 6.3) komen geheel ten laste van de opdrachtgever. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

ARTIKEL 9: GEBREKEN
9.1. De opdrachtgever is verplicht de geleverde diensten onmiddellijk na afronding te inspecteren. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Artision.
9.2. De opdrachtgever heeft geen recht om klachten in te dienen als:het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongebruikelijk, oneigenlijk, of onzorgvuldig gebruik van een product – het product gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is; – het product aan derden is overgedragen;Artision bij de uitvoering van de opdracht de materialen heeft gebruikt die de opdrachtgever zelf heeft gekocht;het gebrek een afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmetingen, samenstelling, etc. welke aanvaardbaar is in de branche of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was; ofde opdrachtgever niet al zijn verplichtingen (zoals betalingsverplichtingen) tijdig en correct jegens Artision is nagekomen.9.3. De opdrachtgever is verplicht Artision in de gelegenheid te stellen de geconstateerde gebreken te onderzoeken.
9.4. Artision zal de werkzaamheden alsnog verrichten indien de klacht gegrond blijkt, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

ARTIKEL 10: BETALING
10.1. Betalingen moeten uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum zijn ontvangen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
10.2. Indien door de opdrachtgever niet tijdig, overeenkomstig het bepaalde in lid 8.1., betaald is, is de opdrachtgever vanaf dat tijdstip in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal berekend worden vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
10.3. Indien de opdrachtgever een particulier (consument) betreft, worden de buitengerechtelijke kosten berekend conform de Wet Maximering Incassokosten. Bij het uitblijven van betaling zal de opdrachtgever worden aangemaand en een nieuwe betalingstermijn van veertien dagen krijgen. In de aanmaning staat het totale openstaande bedrag, alsmede de uitdrukkelijke nieuwe betalingsdatum vermeld. Daarnaast wordt ook de exacte hoogte van de incassokosten vermeld.

ARTIKEL 11: OVERMACHT
11.1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Artision geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Artision niet in staat is de aangegane verplichtingen na te komen.
11.2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Artision opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
11.3. Indien Artision bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtingen kan voldoen is Artision gerechtigd het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.